Elevråd

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen.

Tillitselev m/varamann velges for ett år av gangen, og har som oppgave å representere sin gruppe ved elevrådsmøtene.

Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen.

Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges rådet av elevene eller rektor. Elevrådet kan selv ta opp og legge fram for rektor saker som det mener er av interesse for elevene.

Elevrådsarbeid, møter etc. må legges til storefri eller etter skoletid.

Gruppene bør vente en tid før det velges tillitselev og vararepresentant, slik at dere kjenner hverandre best mulig. Det er viktig at du stemmer på en som du mener vil gjøre en god jobb.Det vil gruppen tjene på.

Styret i elevrådet velges for ett år.