Elevråd Borgund vgs

 Alle skoler skal, ifølge opplæringslova § 11-2 og 11-6, opprette et elevråd.

Kvar klasse har plikt til å velje ein tillitselev og ein vararepresentant som skal representere klassa sine interesser i elevrådet. Dersom fleire klasser/basisgrupper innanfor same programområde og på same trinn, vert samde om å velje ein tillitsvald og ein vara, så kan de det. Men de må då i samråd med kontaktlærarane, syte for eit system for god informasjonsflyt.

Elevrådet skal arbeide for at læringsmiljøet ved skolen skal bli best mogleg og at elevane skal få ein trygg og god skolekvardag. Elevrådet tek opp saker de som elevar er opptatt av. Elevrådet skal ha ein leiar, ein nestleiar, sekretær, evt. kasserar og styremedlemmer. Elevrådet vel også eit elevrådsstyre - elevrådsstyret har eit tett samarbeid med leiinga på skolen

Snarvegar

Kontakt